1 та 2 рівні вищої освіти, 6 рівень Національної рамки кваліфікації (ОКР бакалавр та магістр)

 

Галузь знань:    15 Автоматизація та приладобудування,

Спеціальність:  153 Мікро – та наносистемна техніка;

Спеціалізація:   Нанотехнології та біомедичні системи.

 

Перелік конкурсних предметів для вступу в 2017 році на І курс

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або Іноземні мови

 

БАКАЛАВРИ

Об’єктами вивчення та діяльності фахівців з мікро- та наносистемної техніки є:

- фізичні процеси і явища, на яких ґрунтується функціонування мікро- та наносистем;

- властивості матеріалів мікро- і наноелектроніки, технологічні процеси, принцип дії електронних компонентів, типових схем функціональних пристроїв;

- матеріали і технології для виготовлення електронних приладів, мікро- та наносистемної  техніки різноманітного, у тому числі фізичного, геліоенергетичного та біомедичного призначення;

- обчислювальна техніка та програмні засоби прикладного характеру для розрахунків параметрів, характеристик та моделювання виробів мікро- та наносистемної техніки.

Метою навчання є набуття теоретичних і практичних знань та вмінь, навичок та інших компетенцій, достатніх для застосування матеріалів та технологій, вирішення спеціалізованих практичних та технологічних задач розробки, проектування, виробництва, монтажу, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та модернізації електронних приладів фізичного та біомедичного призначення, мікро- та наносистемної техніки і геліоенергетики.

Теоретичний зміст предметної області засновано на фундаментальних положеннях матеріалознавства, фізики твердого тіла, біофізики, теоретичних основ електротехніки, фізичних основ мікро- та наносистемної техніки, теорії вірогідності та математичної статистики, обчислювальної математики, теорії інформації, обробки сигналів, математичного моделювання і оптимізації, теорії алгоритмів, програмування та інформаційних технологій.

Здобувач вищої освіти вчиться розробляти і використовувати мікро- та наносистемну техніку різноманітного, у тому числі фізичного, електронного та біомедичного призначення, застосовувати комп’ютерну техніку, вимірювальні прилади, інші електронні технічні засоби.

Бакалавр з мікро- та наносистемної техніки має право на освоєння магістерських програм з мікро- та наносистемної техніки, електроніки, міждисциплінарних програм, близьких до електроніки (автоматизація, приладобудування, телекомунікації, радіотехніка та інші), магістерських програм з біомедичної інженерії та інформатики.

 

АКТУАЛЬНІСТЬ

Комп’ютерні електронні біомедичні системи, комп’ютерні діагностичні комплекси для електрокардіографії, ультразвукових досліджень, електроенцефалографії, системи інтелектуального моніторингу стану організму, системи біометричної ідентифікації особи, ультразвукова, ядерно-магнітна та рентгенівська комп’ютерна томографія, комп’ютерні системи підтримки прийняття рішень лікарем, автоматизована інтерпретація діагностичних даних – ось далеко неповний перелік сучасного біомедичного електронного обладнання, яке вимагає постійного вдосконалення та модернізації. Саме тому спеціалісти в галузі фізичної та біомедичної електроніки мають високі шанси працевлаштуватися на сучасному ринку праці.

 

ПІДГОТОВКА

Розробка нових електронних приладів та вдосконалення існуючих неможливі без поєднання фундаментальних фізико-математичних, медико-біологічних та медико-технічних знань. У процесі навчання студенти отримують глибокі знання комп’ютерної техніки та мікропроцесорів, а також унікальну міждисциплінарну підготовку в галузі дослідження, розроблення та експлуатації складного медичного обладнання, застосування сучасних медико-технічних інформаційних технологій, отримують знання з фундаментальних принципів функціонування живих систем. Крім цього, спеціальна профілююча підготовка закладається на основі знань у галузі дифракційної електроніки, іонно-плазмових технологій та нанотехнологій.

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Випускники спеціальності є спеціалістами широкого профілю, які можуть на сучасному рівні вирішувати задачі пов’язані з розробкою та експлуатацією приладів електронної техніки (у тому числі і медико-біологічного характеру). Вони спроможні працювати інженерами-дослідниками, фахівцями в галузі медичної кібернетики та статистики, інженерами-операторами по обробці та аналізу медико-біологічної інформації, проведення медичного моніторингу, забезпечення немедикаментозних методів лікування та здійснення операцій апаратної діагностики, інженерами на підприємствах, робота яких пов’язана зі створенням та модернізацією електронного та комп’ютерного обладнання.

 

Бакалавр 2017 року прийому

1.        ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1 Обов'язкові навчальні дисципліни
1 Іноземна мова  
2 Українознавство з комунікативним курсом української мови  
3 Філософія  
4 Вища математика  
5 Фізика  
6 Охорона праці та безпека життєдіяльності  
7 Організація ІТ-бізнесу  
1.2 Вибіркові навчальні дисципліни
1 Фізичне виховання  
2 Вибіркові дисципліни гуманітарного спрямування (додаток 1)  
3 Вибіркові дисципліни інших спеціальностей  (додаток 2)  
4 Іноземна мова  
2. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  
2.1 Обов'язкові навчальні дисципліни  
2.1.1 Обов’язкові навчальні дисципліни за спеціальністю  
1 Вступ до спеціальності  
2 Основи проектування та комп'ютерна графіка  
3 Інформатика  
4 Хімія  
5 Матеріали і компоненти електроніки  
6 Теорія електричних та електронних кіл  
7 Твердотільна електроніка  
8 Теорія поля  
9 Теорія поля - КР  
10 Чисельні методи моделювання фізичних систем  
2.1.2. Обов'язкові навчальні дисципліни за спеціалізацією (освітньою програмою)   
1 Імовірнісні основи обробки даних  
2 Імов. основи обробки даних- КР  
3 Фізхімія наноструктур  
4 Вакумна та плазмова електроніка  
5 Основи наноелектроніки  
6 Схемотехніка  
7 Схемотехніка КР  
8 Методи аналізу медико-біологічної інформації  
9 Фізика електронних процесів  
10 Квантова та оптоелектроніка  
11 Квантова та оптоелектроніка- КР  
12 Наноінженерія  
2.2. Вибіркові навчальні дисципліни  
2.2.1 Вибіркові навчальні дисципліни за спецальністю  
1 Фізика конденсованого середовища  
2 Штучний інтелект та нейронні мережі  
3 Фізика та хімія наноструктур  
4 Електромагнітне та радіоактивне випромінювання в медицині  
2.2.2 Вибіркові навчальні дисципліни за спеціалізацією (освітньою програмою)  
153.1 Нанотехнології  
1 Функціональна мікро- та наноелектроніка  
2 Теорія електронних кіл ІІ  
3 Теоретичні методи дослідження наноматеріалів  
4 Фундаментальні основи нанотехнологій  
5 Радіофізичні методи діагностики матеріалів  
6 Методи математичної фізики  
7 Мікрохвильова техніка  
153.2 Біомедичні технології  
1 Основи біомедичних знань  
2 Методи моделювання та синтез електронних схем  
3 Прикладна біофізика  
4 Візуалізація та обробка медичних даних  
5 Електротехнічні матеріали у медицині  
6 Медична фізика. Радіологія.  
7 Біомедична інформатика  
3. Цикл практичної підготовки  
1 Практика виробнича  
2 Практика переддипломна  
4. Атестація  
1 Кваліфікаційна робота бакалавра  
2 Атестаційний державний кваліфікаційний екзамен