1 та 2 рівні вищої освіти, 6 рівень Національної рамки кваліфікації (ОКР бакалавр та магістр)

 

Галузь знань:    15 Автоматизація та приладобудування,

Спеціальність:  153 Мікро – та наносистемна техніка;

Спеціалізація:   Нанотехнології та біомедичні системи.

 

МАГІСТРИ

Об’єктами вивчення та діяльності магістрів з електроніки є основні фізичні процеси і явища, на яких ґрунтується функціонування електронних пристроїв та систем, складні апаратні та програмні засоби електроніки, мікропроцесорні та мікроконтролерні пристрої,  процеси та системи збору, зберігання, захисту, обробки, передавання інформації та інтегрування цих пристроїв та систем для автоматизації інженерних завдань на основі сучасної комп’ютерної техніки й програмних засобів

Метою навчання є набуття теоретичних і практичних знань та вмінь, навичок та інших компетенцій, для успішної професійної діяльності: використання технологій, матеріалів та приладів електронної техніки; конструювання, виготовлення, випробовування, монтаж та установлення, експлуатація, відновлення та модернізація електронної апаратури.

Теоретичний зміст предметної області засновано на фундаментальних положеннях  теорії планування та проведення експериментів, принципах побудови сучасних електронних систем, систем контролю та керування,  методах моделювання об’єктів та процесів, та їх і оптимізації,сучасних комп’ютерних та інформаційних технологіях, інструментах інженерних і наукових досліджень.

Здобувач вищої освіти вчиться застосовувати і використовувати  методи, засоби та технології: вимірювання та моделювання характеристик матеріалів,електронних приладів, пристроїв, систем; планування експериментів і обробки їх результатів, комп’ютерну та мікропроцесорну техніку, програмні засоби загального призначення для розроблення та ведення конструкторської документації.

Магістр з електроніки має право на освоєння програм доктора філософії з електроніки, міждисциплінарних програм, близьких до електроніки (мікро- та нанотехнології, автоматизація, приладобудування, телекомунікації та інші), програм з інженерії та інформатики.

 

АКТУАЛЬНІСТЬ

Комп’ютерні електронні біомедичні системи, комп’ютерні діагностичні комплекси для електрокардіографії, ультразвукових досліджень, електроенцефалографії, системи інтелектуального моніторингу стану організму, системи біометричної ідентифікації особи, ультразвукова, ядерно-магнітна та рентгенівська комп’ютерна томографія, комп’ютерні системи підтримки прийняття рішень лікарем, автоматизована інтерпретація діагностичних даних – ось далеко неповний перелік сучасного біомедичного електронного обладнання, яке вимагає постійного вдосконалення та модернізації. Саме тому спеціалісти в галузі фізичної та біомедичної електроніки мають високі шанси працевлаштуватися на сучасному ринку праці.

ПІДГОТОВКА

Розробка нових електронних приладів та вдосконалення існуючих неможливі без поєднання фундаментальних фізико-математичних, медико-біологічних та медико-технічних знань. У процесі навчання студенти отримують глибокі знання комп’ютерної техніки та мікропроцесорів, а також унікальну міждисциплінарну підготовку в галузі дослідження, розроблення та експлуатації складного медичного обладнання, застосування сучасних медико-технічних інформаційних технологій, отримують знання з фундаментальних принципів функціонування живих систем. Крім цього, спеціальна профілююча підготовка закладається на основі знань у галузі дифракційної електроніки, іонно-плазмових технологій та нанотехнологій.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Випускники спеціальності є спеціалістами широкого профілю, які можуть на сучасному рівні вирішувати задачі пов’язані з розробкою та експлуатацією приладів електронної техніки (у тому числі і медико-біологічного характеру). Вони спроможні працювати інженерами-дослідниками, фахівцями в галузі медичної кібернетики та статистики, інженерами-операторами по обробці та аналізу медико-біологічної інформації, проведення медичного моніторингу, забезпечення немедикаментозних методів лікування та здійснення операцій апаратної діагностики, інженерами на підприємствах, робота яких пов’язана зі створенням та модернізацією електронного та комп’ютерного обладнання.

Магістр 2017 року прийому

1.        ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1 Обов'язкові навчальні дисципліни
1 Іноземна мова
2 Організація наукової діяльності
2.1 Обов'язкові навчальні дисципліни
2.1.1 Обов’язкові навчальні дисципліни за спеціальністю
1 Інтелектуальна власність
2 Чисельні методи та моделювання
3 Комп'ютерніі технології в електроніці
4 Комп'ютерні технології в електроніці -КР
2.1.2. Обов'язкові навчальні дисципліни за спеціалізацією (освітньою програмою)
1 Сучасні перспективні методи обробки матеріалів**
2 Мікропроцесорні системи та інженерний супровід обладнання
3 Техніка телекомунікаційних систем  зв'язку НВЧ та оптичноо діапазрну.
4 Інформаційні ситеми медичних установ
5 Електронні процеси у наноматеріалах
2.2. Вибіркові навчальні дисципліни
153.1.1  Біомедичні технології
1 Самоорганізація у  біосистемах**
2 Цифрова обробка  сигналів та діагностичних зображень
3 Цифрова обробка  сигналів та діагностичних зображень- КР
4 Моделювання біофізичних процесів**
5 Фізичні та біологічні мережі**
6  Медичні прилади електромагнітного випромінювання
153.1.2  Нанотехнології
1 Мікро- та наносенсори**
2 Розрахунок і проектування систем формування потоків заряджених частинок**
3  Розрахунок і проектування систем формування потоків заряджених частинок -КР**
4  Наноматеріали і нанотехнології в медицині та техніці **
5 Сучасна наноінженерія**
6 Експериментальні методи дослідження матеріалів**
3. Цикл практичної підготовки
1 Науково-дослідна практика
  Усього практичної підготовки
4. Атестація
1 Кваліфікаційна робота магістра
  Усього атестації
5. Цикл науково-дослідної підготовки
1 Академічне письмо та оприлюдення наукових результатів
2 Деформація матеріалів  **
3 Деформація матеріалів -КР **
4 Технології нанесення покритів та модифікація матеріалів**
5  Практичні методи електронної мікроскопії**